Έγκριση πρότασης για το Δ. Σερβίων στο πρόγραμμα “Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες Κοινότητες”

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε πρόταση του Δ. Σερβίων-Βελβεντού σχετικά με την αναβάθμιση της Ελάτης σε πρότυπο οικισμό με μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας στα όρια του οικισμού και χαμηλό αποτύπωμα CO2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5εκ. ευρώ περίπου και περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση «Πράσινων» Παρεμβάσεων  στους τομείς: Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Πράσινες Μεταφορές, Διαχείριση Απορριμμάτων, Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Πράσινη Επιχειρηματικότητα, Υπεύθυνες Βιώσιμες Κοινωνίες. Ο σχεδιασμός του έργου και η υποβολή της πρότασης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δ. Σερβίων-Βελβεντού και υπό την επιστημονική επίβλεψη του προσωπικού του ΕΚΕΤΑ και της εταιρείας τεχνοβλαστού Clean Energy ΕΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ερευνητικό Πεδίο: Συνεργασίες