Σκοπιμότητα έργου

H Clean Energy μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο εύρος υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου ανάπτυξης του έργου καλύπτοντας τις περισσότερες απαιτήσεις ενός μελλοντικού επενδυτή.

Μεταξύ άλλων, μία αρχική εκτίμηση σκοπιμότητας έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεργασίες:

 • Μελέτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιομάζας/υπολειμμάτων σε τοπικό επίπεδο.
 • Μελέτη έρευνας αγοράς σε τοπικό επίπεδο με ανεύρεση πιθανών επενδυτών
 • Μελέτη εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Βασικές μελέτες μηχανικού
 • Τεχνικοί προσδιορισμοί και εκτίμηση προϋπολογισμού για αρχική οικονομική αξιολόγηση
 • Οικονομική αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου βασισμένη σε βασικούς οικονομικούς δείκτες.

Σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση για την μετασκευή  ενός  υφιστάμενου σταθμού, αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες διεργασίες:

 • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης, βάσει τεχνικών δεδομένων λειτουργίας και οικονομικών δεδομένων.
 • Μοντελοποίηση της υφιστάμενης λειτουργίας με βάση εργαλεία υπολογισμού θερμικού κύκλου.
 • Βελτιστοποίηση της υφιστάμενης λειτουργίας, προτάσεις για τεχνικές τροποποιήσεις.
 • Τεχνικές προδιαγραφές και εκτίμηση προϋπολογισμού για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.
 • Οικονομική αξιολόγηση του προτεινόμενου σεναρίου βάσει οικονομικών δεικτών.

Σχετικά Έργα: