Ανάλυση και χαρακτηρισμός στερεών καυσίμων και τέφρας

Η Clean Energy διαμέσου της συνεργασίας της με τον ερευνητικό φορέα ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ προσφέρει ένα μεγάλο εύρος για τον χαρακτηρισμό στερεών βιοκαυσίμων και ανακτηθέντων δευτερογενών καυσίμων σύμφωνα με τελευταία Ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN 335 and CEN 343).

Συνεπώς, οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα μίας πλήρους κατανόησης των ιδιοτήτων καύσης των καυσίμων για τις εφαρμογές τους, επιλέγοντας την κατάλληλη τεχνολογία αξιοποίησης τους.

Χαρακτηρισμός καυσίμου

  • Θερμογόνος ικανότητα
  • Άμεση ανάλυση (υγρασία, τέφρα, πτητικά, μόνιμος άνθρακας) και στοιχειακή ανάλυση (C,N,H,S,Ο,Cl)
  • Ανάλυση φυσικών ιδιοτήτων πελλετών, όπως η αντοχή,  η  πραγματική πυκνότητα  και η πυκνότητα σωματιδίων.
  • Συγκέντρωση βαρέων μετάλλων (major, minor elements)

Χαρακτηρισμός τέφρας

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αναλύσεων για την καύση και την αεριοποίηση παραπροϊόντων, όπως είναι η ιπτάμενη τέφρα, τέφρα πυθμένα, FGD γύψος παρέχεται και προτάσεις στην περιβαλλοντική επίδραση και στη βέλτιστη αξιοποίηση μεθόδων προσφέρονται από επιστήμονες με πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο.

  • Καθορισμός χημικής σύστασης, χαρακτηρισμός ιχνοστοιχείων και της εκπλυσιμότητάς τους, περιλαμβάνοντας το As και τον Hg, χρησιμοποιώντας μεθόδους της Φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης, του επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής και φασματοσκοπίας φθορισμού ακτινών Χ.
  • Καθορισμός ορυκτολογίας και μορφολογίας με μεθόδους φασματοσκοπίας περίθλασής ακτινών Χ και ηλεκτρονιακό μικροσκόπιο σάρωσης αντίστοιχα
  • Προσδιορισμός της θερμοκρασίας σύντηξης της τέφρας χρησιμοποιώντας LECO Analyzer και κατανομή μεγέθους σωματιδίων, εφαρμόζοντας την MalVern ανάλυση.

Βάσει των παραπάνω, εκτιμήσεις στην πιθανότητα επικαθήσεων/μηχανική διάβρωση/χημική διάβρωση των αντίστοιχων καυσίμων και στα μείγματα σύγκαυσης πραγματοποιούνται.


Image Gallery