• Κατηγορία: Σκοπιμότητα έργου
 • Πελάτης: Διαχείριση απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.( ΔΙΑΔΥΜΑ)
 • Τοποθεσία: Δυτική Μακεδονία
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 01/04/2011 – 30/06/2011
 • Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών έρευνας για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου “EBIMUN – Evaluation of Biomass Resources for municipalities”

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Συλλογή στοιχείων για τις ποσότητες κάθε είδους βιομάζας στην περιοχή
 • Ανάπτυξη οδηγού για τη μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της βιομάζας
 • Αναφορά τρόπων διαχείρισης βιομάζας ανά είδος
 • Κατηγορία: Περιβαλλοντικές ροές
 • Πελάτης: METKA
 • Τοποθεσία: Αθήνα
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 01/05/2012 – 15/06/2012
 • Περιγραφή: Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικού ρευστοδυναμικού μοντέλου (CFD) για την εκτίμηση της διάθεσης του θερμού νερού και της εισροής νερού από θάλασσα για ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την επιλογή του καταλληλότερου σεναρίου λειτουργίας.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Ανάπτυξη και παραμετρική μελέτη σχετικά με την διάθεση ζεστού νερού στον θαλάσσιο χώρο βάσει μονοδιάστατων μοντέλων.
 • Κατασκευή και διακριτοποίηση της γεωμετρίας της διάθεσης ζεστού νερού και των σωλήνων εισαγωγής θαλασσινού νερού.
 • Ανάπτυξη τρισδιάστατων αριθμητικών μοντέλων περιγράφοντας τη διασπορά της θερμότητας στο θαλάσσιο χώρο.
 • Παραμετρική μελέτη των υπαρχόντων περιβαλλοντικών συνθηκών και των γεωμετρικών διαμορφώσεων σε χωρικό πλαίσιο (σταθερές προσομοιώσεις) και σε χρονικό πλαίσιο (μεταβαλλόμενες προσομοιώσεις) της διασποράς της θερμότητας.