Επικοινωνία

4ο χλμ Πτολεμαιδας - Κοζανης Περιοχή ΑΕΒΑΛ, Πτολεμαίδα, Τ.Κ.:50200

Εξειδίκευση

Υπολογισμοί Διεργασιών

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

H ομάδα μηχανικών της Clean Energy έχει μεγάλη εμπειρία στους υπολογισμούς θερμικών κύκλων για εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας και σε για ερευνητικές δραστηριότητες.

Μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι υπολογισμοί πραγματοποιούνται για όλα τα είδη των θερμικών εγκαταστάσεων

 • ισοζύγιο μάζας και πρόβλεψη των βασικών θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών κάθε ρεύματος που απαρτίζει το υπ όψιν σύστημα (σύσταση, παροχή, θερμοκρασία κτλ)
 • ισοζύγιο ενέργειας για τον υπολογισμό των καταναλώσεων ή/και της παραγόμενης μικτής και καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας
 • εξεργειακή ανάλυση
 • Υπολογισμοί για τον σταθμό (αντλίες, ανεμιστήρες, προθερμαντήρες αέρα), σχεδιασμός και βελτιστοποίηση εναλλάκτη θερμότητας
 • αναλύσεις ευαισθησίας και βελτιστοποίηση της λειτουργίας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της εγκατάστασης
 • υπολογισμός του κόστους επένδυσης καθώς και της οικονομικότητας του συστήματος

Συγκεκριμένες υπηρεσίες για Θερμικούς Σταθμούς:

 • Προσδιορισμός βαθμού απόδοσης σε στοιχεία του ηλεκτρικού σταθμού
 • Εκτίμηση της αύξησης του βαθμού απόδοσης σε υφιστάμενο σταθμό μέσω προτεινόμενων προτεινόμενων μετατροπών (π.χ μείωση παρασιτικού αέρα, βελτιστοποίηση ψυχρού άκρου).

 

 • Έρευνα για την ένταξη πρό-ξήρανσης στο στάδιο της προεπεξεργασίας σε λιγνιτικό σταθμό σε λειτουργία ή αντίστοιχα σε νέο λιγνιτικό σταθμό. Υπολογισμός της εκτιμούμενης αύξησης της απόδοσης ή βελτιστοποίηση της διεργασίας.


Εμπειρία σε Υπολογισμούς Διεργασιών:

 • Συστήματα παραγωγής προϊόντων όπως υδρογόνο, υποκατάστατο φυσικό αέριο, βιοκαυσίμων, αλκοολών με λεπτομερή μοντελοποίηση των επιμέρους μονάδων που τα απαρτίζουν (παραγωγή αερίου σύνθεσης μέσω αεριοποίησης ή αναμόρφωσης, απομάκρυνση ανεπιθύμητων στοιχείων όπως H2S, CO2).
 • Ενεργειακή αναβάθμιση βιομάζας μέσω διεργασιών όπως προ-ξήρανση, torrefaction και πυρόλυση
 • Ανάπτυξη, μοντελοποίηση και προκαταρκτικός σχεδιασμός προηγμένων ενεργειακών συστημάτων κάθε τύπου καυσίμου (ορυκτά καύσιμα, βιομάζα, αστικά απορρίμματα, λυμματολάσπη κτλ) με δυνατότητα ελαχιστοποίησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.