Πανεπιστήμιο του Bergamo

 • Πελάτης: Πανεπιστήμιο του Bergamo
 • Τοποθεσία: Bergamo
 • Χώρα: Ιταλία
 • Διάρκεια: 01/06/2012 – έως τώρα
 • Περιγραφή: Αριθμητική προσομοίωση επίδρασης απλής σταγόνας νερού σε ξηρά στερεά επίπεδα, με την χρησιμοποίηση CFD.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου V.O.F (όγκου του ρευστού) σε ένα μη δομημένο τρισδιάστατο πλέγμα.
 • Εκτέλεση ενός εξελιγμένου μοντέλου για τη διασπορά σταγονιδίων
 • Αριθμητική προσομοίωση της διασποράς σταγονιδίων σε ένα υδροφοβικά και υπέρ-υδροφοβικά επίπεδα.

METKA

 • Πελάτης: METKA
 • Τοποθεσία: Αθήνα
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 01/05/2012 – 15/06/2012
 • Περιγραφή: Ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικού ρευστοδυναμικού μοντέλου (CFD) για την εκτίμηση της διάθεσης του θερμού νερού και της εισροής νερού από θάλασσα για ένα θερμοηλεκτρικό σταθμό. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για την επιλογή του καταλληλότερου σεναρίου λειτουργίας.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Ανάπτυξη και παραμετρική μελέτη σχετικά με την διάθεση ζεστού νερού στον θαλάσσιο χώρο βάσει μονοδιάστατων μοντέλων.
 • Κατασκευή και διακριτοποίηση της γεωμετρίας της διάθεσης ζεστού νερού και των σωλήνων εισαγωγής θαλασσινού νερού.
 • Ανάπτυξη τρισδιάστατων αριθμητικών μοντέλων περιγράφοντας τη διασπορά της θερμότητας στο θαλάσσιο χώρο.
 • Παραμετρική μελέτη των υπαρχόντων περιβαλλοντικών συνθηκών και των γεωμετρικών διαμορφώσεων σε χωρικό πλαίσιο (σταθερές προσομοιώσεις) και σε χρονικό πλαίσιο (μεταβαλλόμενες προσομοιώσεις) της διασποράς της θερμότητας.

Διαχείριση απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε (ΔΙΑΔΥΜΑ)

 • Πελάτης: Διαχείριση απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.( ΔΙΑΔΥΜΑ)
 • Τοποθεσία: Δυτική Μακεδονία
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 01/04/2011 – 30/06/2011
 • Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών έρευνας για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου “EBIMUN – Evaluation of Biomass Resources for municipalities”

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Συλλογή στοιχείων για τις ποσότητες κάθε είδους βιομάζας στην περιοχή
 • Ανάπτυξη οδηγού για τη μεθοδολογία ποσοτικοποίησης της βιομάζας
 • Αναφορά τρόπων διαχείρισης βιομάζας ανά είδος

Δήμος των Σερβιών Βελβέντος

 • Πελάτης: Δήμος των Σερβίων-Βελβετό
 • Τοποθεσία: Σέρβια-Βελβέτο (Δυτική Μακεδονία)
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 16/01/2012 – 30/06/2012
 • Περιγραφή: Η Clean Energy ΕΠΕ δραστηριοποιήθηκε για την εκπόνηση μελέτης υπέρ του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού με στόχο την προετοιμασία & υποβολή φακέλου ένταξής του στο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ «Πράσινες Αγροτικές & Νησιωτικές Περιοχές – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης»

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων – δικαιολογητικών πρότασης
 • Συγκέντρωση στοιχείων για τον δήμο όσον αφορά: Υποδομές – δίκτυα, Χαρακτηριστικά κτιριακού τομέα, πληροφορίες σχετικά με παρόμοια υλοποιημένα έργα κλπ.
 • Μελέτη και ανάλυση των συλλεγμένων στοιχείων
 • Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου του Δήμου
 • Έρευνα αγοράς και κοστολόγηση παρεμβάσεων
 • Επισήμανση κινδύνων στο προτεινόμενο σχέδιο
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών CO2eq

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ)

 • Πελάτης: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε (ΔΕΗ)
 • Τοποθεσία: Δυτική Μακεδονία
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 10/01/2011 – 09/10/2011
 • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για την εφαρμογή σύγκαυσης βιομάζας σε υπό λειτουργία ελληνικό λιγνιτικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Μελίτη-Φλώρινα)

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Ανάλυση της επίδρασης της σύγκαυσης βιομάζας σε λιγνιτικό σταθμό σχετικά με τις εκπομπές του φαινομένου του θερμοκηπίου.
 • Τεχνο-οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επέκτασης του θερμοηλεκτρικού σταθμού διαμέσου του συστήματος τροφοδοσίας και του συστήματος σύγκαυσης.
 • CDF παραμετρική μελέτη στον ορισμό των βέλτιστων εισόδων έγχυσης βιομάζας. Προσδιορισμός των πιο αποδοτικών σεναρίων σύγκαυσης βάσει του βαθμού απόδοσης και των εκπομπών

Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Νήσων

 • Πελάτης: Δήμος Άνδρου
 • Τοποθεσία: Άνδρος
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 02/04/2012 – 30/09/2012
 • Περιγραφή: Η Clean Energy Ε.Π.Ε. ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης με τίτλο « Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την προετοιμασία & Υποβολή Φακέλου Ένταξης του Δήμου Άνδρου στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-2014 με αντικείμενο ‘Ολοκληρωμένα μέτρα για την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στην Άνδρο’». Στα πλαίσια του έργου αυτού έγινε προμελέτη εφικτότητας για δράσεις όπως την πράσινη κινητικότητα, τα πράσινα κτήρια και για εγκατάσταση ΑΠΕ στην Άνδρο.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Ανάλυση μεταφορικής ζήτησης και προσφερόμενων υποδομών & υπηρεσιών μεταφοράς
 • Δημιουργία Πράσινης μαρίνας στο Μπατσί
 • Πράσινα Κτήρια στην Άνδρο – Αναβάθμιση Δημαρχείου – Δημοτικού κτιρίου – Σχολείου – Ιατρικού Κέντρου
 • Αντικείμενα Εγκατάστασης Τεχνολογιών ΑΠΕ – Αιολικά (Πράσινο λιμάνι – Βιολογικός καθαρισμός) – Ηλιακά Φωτοβολταϊκά – Ηλιακά Θερμικά – Γεωθερμία

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

 • Πελάτης: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
 • Τοποθεσία: Αθήνα
 • Χώρα: Ελλάδα
 • Διάρκεια: 08/03/2012 – 31/05/2012
 • Περιγραφή: Προ-μελέτη σκοπιμότητας και κατάθεση προτάσεων για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με ποσότητες αγροτικών υπολειμμάτων στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας και σχετικά με υπολείμματα από τα κλαδέματα των ελαιόδεντρων στην Ελλάδα.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Έρευνα σχετικά με τις διαθέσιμες ροές βιομάζας σε κάθε περιοχή ενδιαφέροντος
 • Έρευνα αγοράς και ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σχετικά με τη διαχείριση και τις μεθόδους αξιοποίησης της βιομάζας
 • Ανάλυση και αξιολόγηση των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση της βιομάζας
 • Υποβολή προτάσεων για έργα χρηματοδοτούμενα έργα από την Ευρωπαική Ένωση βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών προεργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί.

Valvis Holding

 • Πελάτης: Valvis Holding
 • Τοποθεσία: Calarasi
 • Χώρα: Ρουμανία
 • Διάρκεια: 20/07/2010 – 31/05/2011
 • Περιγραφή: Υπηρεσίες μηχανικού και τεχνικού συμβούλου για τον ορισμό συμβούλου μηχανικού για λέβητα βιομάζας.

Σχετικές δραστηριότητες της Clean Energy:

 • Μελέτη διαθεσιμότητας βιομάζας
 • Μελέτη σκοπιμότητας (οικονομικής βιωσιμότητα έργου)
 • Προετοιμασία διαγωνισμού για την επιλογή συμβούλου μηχανικού