Έγκριση πρότασης με το ακρωνύμιο TORRECOMB «A novel approach for the implementation of TORrefaction in Residential and COMmunal heating Boilers», ERA.NET RUS Plus –Innocation Call

Στα πλαίσια του προγράμματος ERA.NET RUS Plus-Innovation call εγκρίθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση της Clean Energy Ltd με τίτλο TORRECOMB σε συνεργασία με την Bioenergy 2020+ GmbH (BE2020+) από Αυστρία και την εταιρία Small Innovative Enterprise “Clean Energy” (SCE) από Ρωσία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 412.000 ευρώ και στόχος του είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιοποίησης διαφόρων τύπων αγροτικής βιομάζας (π.χ άχυρο, ηλίανθος, στελέχη καλαμποκιού) μέσω ειδικής θερμικής επεξεργασίας τους (φρύξη-torrefaction) πριν την πελλετοποίησή τους. Το έργο θα εστιάσει κυρίως στην Ευρωπαϊκή και Ρωσική αγορά λεβήτων βιομάζας με διεξαγωγή πειραμάτων σε λέβητες των εταίρων από Αυστρία και Ρωσία.

Ερευνητικό Πεδίο: Συνεργασίες